Тази страница съдържа настоящите Oбщи условия за използване на {SiteName}. Моля да ги прочетете внимателно, тези условия представляват ДОГОВОР между Вас и {SiteName}, ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте сайта и неговите услуги. Използвайки този сайт, вие показвате съгласието си с условията на {SiteName}.I. Основни понятия:По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: 1. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на {SiteName}.2. УСЛУГА на сайта включва:

• Достъп до предоставяните информационни ресурси на {SiteName}. 

• Публикуване на обяви в {SiteName}. 

• Създаване и персонализация на потребителски профили след регистрацията. 

• Възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите.II. Правила относно създаване на потребителски профили:3. Разрешен е до един потребителски профил на физическо лице или фирма.

3.1. При наличие на два или повече профила на едно лице или фирма, профилите се редуцират до един. При изтриване, се заличават всички съпътстващи профилът данни - обяви, контактна информация и др.III. Правила относно публикуването обява:4. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ИЗТРИВАТ СЕ) ОБЯВИ:4.1. Които съдържат телефонен номер,и-мейл адрес или други контактни данни в текста на обявата (с изключение на специалните полета).

4.2. Които съдържат контактна информация в снимките към обявите или снимката (аватар/лого) на профила.

4.3. Дублиране на обяви в една и съща категория или в различна категория, преди срокът на същите да е изтекъл.

4.4. Които съдържат некоректна или погрешна информация.

4.5. Които съдържат телефони с добавена стойност.

4.6. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.

4.7. Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).

4.8. За които се получават множество жалби.

4.9. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.

4.10. Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.

4.11. Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.

4.12. Които съдържат информация представляваща търговска, служебна или друга тайна.

4.13. Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.

4.14. Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.

4.15. В които са попълнени неправилно задължителните полета.

4.16. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.

4.17. Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.

4.18. Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.

4.19. Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт. (касае се за серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми).

4.20. Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества, човешки органи, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC.

4.21. Обяви на Интернет магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.

4.22. Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.

4.23. Които съдържат множество правописни грешки.

4.24. Които не са изписани на кирилица.

4.25. Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви.

4.26. Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.5. Към всяка обява имате право да прикачите до 6 снимки. Размерът на всяка снимка не трябва да надвишава 4 MB.6. {SiteName} си запазва правото да изтрива обяви, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.IV. Ограничение на отговорността:7. Потребители се задължават да поддържат информацията въведена от тях актуална и при промяна в условията на обявата, да я актуализират своевременно в сайта.

8. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на {SiteName} за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. 

9. {SiteName} прави всичко възможно, за да поддържа в сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. 

10. {SiteName} не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с публикуваните обяви, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. 

11. {SiteName} не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. 

12. {SiteName} не носи никаква отговорност за условията на покупко-продажба, доставка и други уговорки, които се осъществяват между потребителите. 

13. {SiteName} има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. 

14. Потребителят (подателят на обява) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви {SiteName}, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.V. Конфиденциалност:15. {SiteName} е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 

16. С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. 

17. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация, въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъдат достъпни за останалите потребители. 

18. В сайта се публикуват и обработват лични данни само ако те са предоставени доброволно от физическото лице. {SiteName} не извършва проверка относно доброволността или верността на публикувани лични данни. В случай че в сайта се съдържат лични данни, които физическото лице не е предоставило доброволно, или лични данни, които не са достоверни, то следва да бъдем уведомени незабавно. 

19. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят. 

20. При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.VI. Авторски права:21. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.VII. Промени на Условията:22. {SiteName} си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.Сайтът не гарантира верността, или прецизността на публикациите на потребителите, нито потвърждава мненията изразени от тях.Последна актуализация 01.11.2012г.

На Горе